CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů v krabičce

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů v krabičce
PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů v krabičce
Obrázek (1)
PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket
Více informací
38,1 Kč 31,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód201625VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, LiberecPočet ks v balení24

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket.

 

VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Varování

Nebezpečné látky

Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů

Standardní věty o nebezpečnosti

H228                                    Hořlavá tuhá látka.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101                                     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102                                     Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210                                     Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233                                     Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P270                                     Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P308+P311                           PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P370+P378                           V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

P501                                     Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo namísto určené obcí.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Sol. 2, H228

Doplňující informace

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy

Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH) v platném znění.

Podpalovač pro grilování (rožnění) splňující normu ČSN EN 1860-3:2003-12.

Návod k použití: Na kostku podpalovače PE-PO vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Podpalovač musí kompletně vyhořet před položením jídla na gril. Palivo musí být pokryto vrstvou popela. Grilování v uzvařených prostorách vyžaduje odvod kouře. Malé děti by měly být mimo dosah grilu.

Varování

Hořlavá tuhá látka.

V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj/písek/oxid uhličitý. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určen obcí.

Obsah plnění: 40 ks (1 ks = 1 podpal), 300g

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů v krabičcePE-PO pevný podpalovač 40 podpalů v krabičce
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení