Monteráček 500g na praní pracovních oděvů

Monteráček 500g na praní pracovních oděvů
Účinná prací pasta na mastnou špínu.
Více informací
69,7 Kč 57,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód002184VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvoPočet ks v balení12

Účinná prací pasta na mastnou špínu. Bez vyvářky vypere látky znečištěné tuky a oleji – montérky, pracovní pláště, utěrky apod. i pro použití v pračkách.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvo

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Varování

Klasifikace látky nebo směsi:

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č.1272/2008:

Směs je klasifikovaná jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351 +PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Prázdný vyčištěný obal odložit do tříděného nebo komunálního odpadu.

Obsahuje: Více než 30 % mýdla, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky

Další nebezpečnost:

Směs ani složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu klasifikovány jako PBT nebo vPvB, neobsahuji látky SVHC, neobsahuji látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti

Persistence a rozložitelnost:

Biologicky rozložitelný.

Složky:

Uhličitan sodný: je minerální látka, která neoxiduje nebo nemůže být biologicky degradována mikroorganismy. Uhličitan sodný se rozpadá ve vodě.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení