RENOVA 220ml leštěnka

RENOVA 220ml leštěnka
RENOVA 220ml leštěnka
Obrázek 2-RENOVA 220ml leštěnka
Leštěnka na nábytek ošetřuje, chrání a leští dřevěné povrchy.
Více informací
41,9 Kč 34,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001219VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení20
Leštěnka na nábytek ošetřuje, chrání a leští dřevěné povrchy. Pomáhá udržet krásu Vašeho nábytku.
 
Symboly nebezpečnosti:
 
Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné účinky na zdraví:

Standardní věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými

zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje sladký pomerančový extrakt. Může vyvolat alergickou reakci.

Složky směsi k uvedení na etiketě Destilát (ropný) těžký hydrokrakovaný; pentan, Uhlovodíky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu, Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu

 

 
Složky směsi k uvedení na etiketě Destilát (ropný) těžký hydrokrakovaný; pentan, Uhlovodíky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu, Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu
Doplňující údaje na štítku Složky podle nařízení 648/2004/EC: 30 % a více alifatické uhlovodíky, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (Limonene)

Složky podle nařízení 648/2004/EC:

30 % a více alifatické uhlovodíky, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (Limonene)

 

VýrobceHLUBNA výrobní družstvo
RENOVA 220ml leštěnkaRENOVA 220ml leštěnka
Obrázek 2-RENOVA 220ml leštěnkaObrázek 2-RENOVA 220ml leštěnka
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení