CLEAMEN 131 1l na koberce extraktor

CLEAMEN 131 1l na koberce extraktor
Nízkopěnivý prostředek určený pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken.
Více informací
146,3 Kč 120,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód202087VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení12

Nízkopěnivý prostředek určený  pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken. Výrobek je určen k extrakčnímu čištění a obsahuje vysoce účinné enzymy.

Podle úrovně znečištění nařeďte roztok a aplikujte extraktorem.
Na skvrny nastříkejte koncentrovaný prostředek pomocí rozprašovače a vetřete do textilie, nechte chvíli působit a poté ji několikrát přejeďte extraktorem.
Prostředek je možno použít i pro ruční čistění. Zde je nutné dbát na důkladné vymytí přípravku čistou vodou.
Pro dlouhodobé udržení čistoty tkaniny, zejména u potahů a čalounění křesel doporučujeme po vyčištění tkaninu ještě několikrát proprat čistou vodou pomocí extraktoru.
 

pH koncentrátu:  8,5

Nevhodné pro materiály a povrchy, které nejsou odolné vůči vodě.
 
VýrobceCORMEN s.r.o.
 
 Nebezpečí
 

Signální slovo

Nebezpečí

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Flam. Liq. 3; H226

Skin Corr. 1C; H314

Skin Sens. 1A; H317

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 3; H412

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, Hydroxid sodný, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 

Doplňující informace na štítku

Obsahuje Koavone. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: ≥ 5 - < 15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, EDTA a její soli, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

Směs neobsahuje složky, které splňují kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) látky nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) látky v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. Směs a ani její složky nejsou v době vydání revize bezpečnostního listu uvedeny na Kandidátském seznamu (sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH) pro případné zahrnutí látek do přílohy XIV REACH. Směs neobsahuje složku, která byla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení