CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

LARRIN KORALAN R pěna na koberce 500ml

LARRIN KORALAN R pěna na koberce 500ml
čistí do hloubky, šetrně, oživuje barvy, potlačuje roztoče, působí antistaticky
Více informací
64,7 Kč 53,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001502VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textilií. Zabraňuje opětovnému znečištění. Přispívá k potlačení roztočů. Působí antistaticky.

Návod k použití:

Před použitím KORALANU vysajte koberec. Pro ruční čištění zřeďte v poměru 1 díl přípravku na 4 až 6 dílů teplé vody (max. 60 °C). Mícháním vytvořte z roztoku pěnu, kterou lehce vtírejte houbou nebo měkkým kartáčem do povrchu čisté textilie. Po zaschnutí zbytek pěny odstraňte vykartáčováním nebo vysavačem. Pro čisticí stroje typu WAP použijte LARRIN KORALAN – strojní čištění.

POZOR – Před prvním použitím vyzkoušejte stálost barev koberce na málo viditelném místě. Dbejte pokynů výrobce čištěné textilie. Čistěte pouze pěnou, nikoliv vodným roztokem. Výrobek chraňte před mrazem!

 

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Klasifikace podle 1272/2008/ES:

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2

H315 Dráždí kůži.

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Obsahuje:

laurylsulfát sodný

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Nebezpečí

 

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

nevyžaduje se

Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Další nebezpečnost

Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 1907/2006, žádné složky v množství ≥ 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC).

Žádná ze složek v množství ≥ 0,1 % není zařazena do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, ani nebyla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení