LARRIN KORALAN R pěna na koberce 500ml

LARRIN KORALAN R pěna na koberce 500ml
čistí do hloubky, šetrně, oživuje barvy, potlačuje roztoče, působí antistaticky
Více informací
64,7 Kč 53,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001502VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textilií. Zabraňuje opětovnému znečištění. Přispívá k potlačení roztočů. Působí antistaticky.

Návod k použití:

Před použitím KORALANU vysajte koberec. Pro ruční čištění zřeďte v poměru 1 díl přípravku na 4 až 6 dílů teplé vody (max. 60 °C). Mícháním vytvořte z roztoku pěnu, kterou lehce vtírejte houbou nebo měkkým kartáčem do povrchu čisté textilie. Po zaschnutí zbytek pěny odstraňte vykartáčováním nebo vysavačem. Pro čisticí stroje typu WAP použijte LARRIN KORALAN – strojní čištění. POZOR – Před prvním použitím vyzkoušejte stálost barev koberce na málo viditelném místě. Dbejte pokynů výrobce čištěné textilie. Čistěte pouze pěnou, nikoliv vodným roztokem. Výrobek chraňte před mrazem!

 

Klasifikace podle 1272/2008/ES:

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2

H315 Dráždí kůži.

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

 

Obsahuje:

laurylsulfát sodný

Výstražný symbol nebezpečnosti: Nebezpečí

Signální slovo:

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

nevyžaduje se

Doplňkové údaje na

štítku pro některé směsi:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení