CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Teron 480g ruční čištění koberců a potahových látek

Teron 480g ruční čištění koberců a potahových látek
Šampon pro ruční čištění koberců a potahových látek. Svěží vůně, silný účinek. Návod k použití: na koberec nebo potahovou látku zbavenou prachu nanáš...
Více informací
56,3 Kč 46,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001449VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, LiberecPočet ks v balení5

Velmi účinný šampon s antistatickým účinkem, určený pro koberce a potahové látky.

 

VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné látky:

Mono-C12-14-alkyl estery síranu sodného

d-limonen

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č.1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje vážné poškození očí

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Použvejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vpdpu. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout sandno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Odtraňte obsah/obal v souladu s mísatními předpisy předáním osobě oparývněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje formaldehyd, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

5 - <15% aniontové povrchově aktivní látky, parfémy BENZOISOTHIAZOLINONE, Limonene.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku splňují dle dokumentace dodavatele požadavky Směrnice ES č. 648/2004 o detergentech.

Složení/informace o složkách

Směsi

Chemická charakteristika

Obsahuje:

<5-15%> aniontové povrchověaktivní látky (mono-C12-14-alkyl ester síranu sodného, dodecyl benzensulfonát sodný), pomocné látky, parfém, formaldehyd, d-limonen, biocidně ošetřeno 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on (BIT).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení