CLEAMEN 320 DEO tablety do pisoáru 1,5kg

CLEAMEN 320 DEO tablety do pisoáru 1,5kg
Tablety do pisoáru zabraňují tvorbě usazenin, vodního a močového kamene a uvolňují příjemnou intenzivní vůni.
Více informací
311,8 Kč 257,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód005132VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení1

Tablety do pisoáru zabraňují tvorbě usazenin, vodního a močového kamene a uvolňují příjemnou intenzivní vůni, která neutralizuje nepříjemný zápach močoviny. 
Návod k použití: Tabletu vložte do sítka a následně do pisoáru.

Balení obsahuje 48 ks

 

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceCORMEN s.r.o.

Výstražný symbol: 

Signální slovo: Nebezpečí

Obsahuje Benzenesulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodná sůl

Nebezpečné vlastnosti

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou vyžádány.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: ≥ 30 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

 

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 3; H412

Směs neobsahuje složky, které splňují kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) látky nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) látky v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. Směs a ani její složky nejsou v době vydání revize bezpečnostního listu uvedeny na Kandidátském seznamu (sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH) pro případné zahrnutí látek do přílohy XIV REACH. Směs neobsahuje složku, která byla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení