CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Prix tablety do pisoáru 4,5kg 180ks tablet Pine fresh

Prix tablety do pisoáru 4,5kg 180ks tablet Pine fresh
přípravek pro sanitární zařízení určený pro vkládání do pisoárů, omezuje tvorbu vodního a močového kamene
Více informací
939,4 Kč 776,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201427VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení1

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení určený ke vkládání do pisoárů. Omezuje tvorbu vodního a močového kamene. Obsahuje účinné složky, které odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin i na špatně přístupných místech. Uvolňuje příjemnou vůni.

 

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 GHS05

Signální slovo: Nebezpečí

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412

 

Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP) Prix tablety do pisoáru – pine fresh Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný; Amidy, C12-18 a C18 (nenasycené.), N-hydroxyethyl).

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice./ ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P302+P350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu

Doplňující informace: EUH 208 Obsahuje beta-Pinenes, Eucalyptol. Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Složení: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfum, Limonene.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení