Prix tablety do pisoáru 4,5kg 180ks tablet Pine fresh

Prix tablety do pisoáru 4,5kg 180ks tablet Pine fresh
přípravek pro sanitární zařízení určený pro vkládání do pisoárů, omezuje tvorbu vodního a močového kamene
Více informací
939,4 Kč 776,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201427VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení1

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení určený ke vkládání do pisoárů. Omezuje tvorbu vodního a močového kamene. Obsahuje účinné složky, které odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin i na špatně přístupných místech. Uvolňuje příjemnou vůni.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 GHS05

Signální slovo: Nebezpečí

Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP) Prix tablety do pisoáru – pine fresh Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný; Amidy, C12-18 a C18 (nenasycené.), N-hydroxyethyl).

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice./ ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P302+P350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu

 

Doplňující informace: EUH 208 Obsahuje beta-Pinenes, Eucalyptol. Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Složení: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfum, Limonene.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení