Prix tablety do pisoáru 4,5kg 180ks tablet Oceán

Prix tablety do pisoáru 4,5kg 180ks tablet Oceán
přípravek pro sanitární zařízení určený pro vkládání do pisoárů, omezuje tvorbu vodního a močového kamene
Více informací
939,4 Kč 776,4 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód217954VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení1

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení určený ke vkládání do pisoárů. Omezuje tvorbu vodního a močového kamene. Obsahuje účinné složky, které odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin i na špatně přístupných místech. Uvolňuje příjemnou vůni.

 

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

GHS05

Signální slovo: Nebezpečí

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412

 

Nebezpečné látky

Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli Alkoholy, C16-18, ethoxylované (> 2,5 molu EO)

Prix tablety do pisoáru – ocean fresh

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný; Amidy, C12-18 a C18 (nenasycené.), N-(hydroxyethyl).

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P301+P330+P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje benzyl-salicylát, eucalyptol, 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3-acetát (Linalylacetát), (4-terc-butylcyklohexyl)acetát. Může vyvolat alergickou reakci.

15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, barvivo, Eugenol, Benzyl salicylate, Coumarin, Butylphenyl methylpropional, Linalool, Limonene

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení