Fixinela tablety do pisoáru 1kg Borovice

Fixinela tablety do pisoáru 1kg Borovice
Fixinela WC deodorant do pisoárů, 1kg, 40ks tablet v balení ...
Více informací
289,7 Kč 239,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001723VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení1
  • dezodorační a čistící přípravek
  • čistí a uvolňuje příjemnou vůni
  • zamezuje tvorbě vodního a močového kamene


FIXINELA tablety do pisoáru
pine fresh

  • uvolňuje příjemnou vůni
  • čistí a dezodorují
  • omezuje tvorbu vodního a močového kamene

Obsahuje účinné složky, které odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin i na špatně přístupných místech.

Návod k použití:

Vložte do pisoáru. Při každém spláchnutí uvolňují účinné a vonné látky.

Obsahuje:

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek.-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného, Amidy, C12-18 a C18-nenasycené, N- (hydroxyethyl).

Bezpečnostní listTrue
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

 

Nebezpečí

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (CLP):

Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irrit. 2), H315.

Vážné poškození očí kat 1 (Eye Dam.1), H318.

Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. 3 (Aquatic Chronic 3), H412.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné  v označení na obalu:

FIXINELA tablety do pisoáru pine fresh:

 Obsahuje :15 % - 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 % - 15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, limonene, barvivo.

 Obsahuje Cineole, Pin-2(10)-ene. Může vyvolat alergickou reakci.

 Obsahuje: reakční produkt kyseliny benzensulfonové, 4-C10-13- sek.-alkylderiváty a benzensulfonová kyselina,4- methyl-a hydroxid sodný;   amidy, C12-18(sudé) a C18-nenasycené, N- hydroxyethyl; C14-17-sek-alkansulfonová kyselina, sodná sůl.

UFI: YE80-M0JC-G00H-NKNV (Fixinela tablety do pisoáru pine fresh)

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení