LARRIN WC pissoir DEO Jahoda 900g DEO tabs (36 tablet)

Larrin pissoir deo jahoda 900g
přípravek určený k vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně
Více informací
285 Kč 235 Kč bez DPH
Skladem
Kód201228VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení určený ke vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP): : Larrin pissoir deo tablety Jahoda Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný; Amidy, C12-18 a C18 (nenasycené.), N-(hydroxyethyl Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. 305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 Okamžitě volejte lékaře. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňující informace EUH 208 Obsahuje Ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutyrát. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Složení: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% parfum, colorant

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení