CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

LAVON univerzál 5l

LAVON univerzál 5l
Univerzální mycí prostředek na podlahy a povrchy
Více informací
88,6 Kč 73,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód216354VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení1

Lavon univerzál 1 l je extra účinný odmašťovací prostředek s vůní zeleného čaje a pomerančů. Je vhodný na všechny druhy podlah a nenasákavých povrchů, účinný i na nádobí.

Přednosti Lavon univerzál 1L:

  1. vhodný na veškeré plochy

  2. podlahy

  3. nádobí

Použití:

Do kbelíku nadávkujte prostředek Lavon univerzál dle míry znečištění povrchu. Na mytí nádobí použijte pár kapek na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle intenzity znečištěného nádobí přidejte více prostředku na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vod

VýrobceLAVON trade s.r.o.
Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Varování

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2, H319

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Složení:

alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany,

sodné soli

bronopol (INN)

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

 

Perzistence a rozložitelnost

Povrchově aktivní látky obsažené v produktu jsou v souladu s kritérii rozložitelnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech v platném znění.

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení