MAZLAVÉ MÝDLO 2kg

MAZLAVÉ MÝDLO 2kg
Draselné mýdlo bez aditiv a konzervačních látek s tradiční recepturou od roku 1934.
Více informací
282,1 Kč 233,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód201233VýrobceZenit,spol.s r.o.Počet ks v balení1
  • tradiční pilinová mycí pasta na ruce s vysokým mycím účinkem
  • složky na bázi přírodních materiálů čistí hluboko do pórů
  • obsahuje glycerin
  • vhodná pro časté použití
  • pomerančová parfemace

Signální slovo:  Varování

 

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceZenit,spol.s r.o.

Výstražný symbol:

Varování

Obsahuje: Hydroxid draselný

 

Klasifikace dle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP):

Podráždění očí, kategorie 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Dráždivost pro kůži, kategorie 2, H315 Dráždí kůži. 

H-věty:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P362/364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Doplňující informace:

Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

P-pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,120 00 Praha 2. Pohotovostní telefon:+420224919293 nebo +420224915402,

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení