Myjeto Extra 1l na silně znečištěné podlahy

Myjeto Extra 1l na silně znečištěné podlahy
koncentrát na silně znečištěné podlahy, vč. dřevěných
Více informací
85,4 Kč 70,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001313VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení8

Odmašťovací a čisticí přípravek na podlahy a povrchy z různých materiálů (mramor, dlažba, teraso, parkety, linoleum, PVC, dřevo). Rychle a snadno rozpouští všechny druhy nečistot, zvláště mastných. Odstraňuje zaschlé a znečištěné zbytky vosků a jiných prostředků z podlahových krytin. Myjeto Extra je vhodné i pro použití v kartáčovém čisticím stroji.

Návod k použití:

Myjeto Extra nařeďte dle stupně znečištění povrchu teplou vodou (10 ml přípravku = 1 uzávěr/5 l vody). Při silném znečištění použijte ředění 1:1 nebo i koncentrovaný přípravek. Pro silně znečištěné podlahy s dřevěným povrchem (parkety) použijte k aplikaci kartáč. Pro použití v kartáčovém čisticím stroji řeďte 1:2 až 1:10 s vodou.

 

Výstražný symbol:

Signální slovo: Varování

H319  Způsobuje vážné podráždění očí

Doplňující informace <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy

 

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2, H319

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Nemá klasifikovánu fyzikálně-chemickou nebezpečnost.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňující informace

<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení