CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

AVA na vany 550g PE, prášek

AVA na vany 550g PE, prášek
AVA na vany 550g PE, prášek
Obrázek (1)
Účinný čistící prášek
Více informací
35,5 Kč 29,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001217VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení12

Účinný čistící prášek vhodný na čištění smaltovaných van, obkladaček, dlaždic, sanitárního zařízení apod.

 

VýrobceHLUBNA výrobní družstvo

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Eye Dam. 1 , H318

Standardní věty o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Složky směsi k uvedení na etiketě

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty a benzensulfonové kyseliny, 4-methyl- a hydroxidu sodného

 

AVA na vany 550g PE, prášekAVA na vany 550g PE, prášek
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení