Glint 600g, tekutý čistící písek

Glint 600g, tekutý čistící písek
Tekutý písek s antibakteriální přísadou k všestrannému použití, na čištění nádobí, smaltovaných povrchů, sanitárních předmětů, obkládaček apod....
Více informací
43,9 Kč 36,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód201253

Tekutý písek s antibakteriální přísadou k všestrannému použití, na čištění nádobí,

smaltovaných povrchů, sanitárních předmětů, obkládaček apod.

 

Nevhodný k dlouhodobému používání na leštěné povrchy a plasty.

 

 

 Výstražný symbol:

 Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Amidy, C8-18 (sudé číslo) a C18-nenasycený, N-(hydroxyethyl), Hydroxid sodný.

Standardní věty o nebezpečnosti :

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním

PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení