Ceys OPRAVA DEFEKTU Syntetický kov 40 ml + 40 g (48505007)

OPRAVA DEFEKTU Syntetický kov 40 ml + 40 g
(48505007)
OPRAVA DEFEKTU Syntetický kov 40 ml + 40 g
(48505007)
Obrázek (1)
Ceys syntetický kov je dlousložkový tmel na bázi pryskyřice vhodný zejména na opravu kovových ploch. Svařuje za studena (hliník, měď,...) tmelí, vypl...
Více informací
207 Kč 171 Kč bez DPH
Skladem
Kód205125VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení6

Ceys syntetický kov je dlousložkový tmel na bázi pryskyřice vhodný zejména na opravu kovových ploch. Svařuje za studena (hliník, měď,...) tmelí, vyplňuje a utěsňuje díry a otvory. Slouží také jako ochranný film na zoxidované a zinkové plochy.

  • Profesionální použití
  • Svařuje, tmelí, vyplňuje, utěsňuje
  • Hliník, měď,... všechy typy kovů
  • Má vzhled kovu
  • Odolá extrémním teplotám (-50 °C až +150 °C)
  • Je odolný kyselinám, čisticím práškům a minerálům
  • Nepraská ani v průběhu času

 

Návod na použití - Jednorázové použití: Ceys syntetický kov se skládá z kovového prášku (plastová dóza) a pryskyřice (kovová tuba). Podle způsobů použití se může měnit konzistence směsi. 1. Dobře čistit a osušit tmelené plochy. Příliš hladké a lesklé plochy se doporučuje nejprve zbrousit. 2. Míchat v plastové nádobě požadovaný poměr prášku a pryskyřice až vznikne homogenní směs. Oba komponenty se míchají v poměru, který závisí na použití směsi - jestli je potřeba směs tekutá (ochranný film, nanášení štětcem) nebo víc hustá (pro vyplňování apod.) 3. Aplikovat postupně ve vrstvách na ošetřovanou plochu pomocí stěrky a nechat zaschnout několik minut. Doba tvrdnutí závisí na konzistenci směsi: čím je směs hustší, tím rychleji schne. 4. Po vytvrdnutí se může brousit, vrtat, pilovat, natírat. 5. Použité nástroje mohou být čištěny rozpouštědly, pokud tmel není zcela vytvrzen. Po vytvrdnutí lze zbytky odstranit mechanicky.

 

 

 

Nebezpečí: vykřičník, plamen, nebezpečnost pro zdraví NEBEZPEČÍ: Obsahuje: styren (EC 202-851-5), benzoylperoxid (EC 202-327-6). H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Nepožívat. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.
VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.
OPRAVA DEFEKTU Syntetický kov 40 ml + 40 g
(48505007)OPRAVA DEFEKTU Syntetický kov 40 ml + 40 g (48505007)
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázky
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení