CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

START Velosouprava - sada k lepení veloduší

START Velosouprava - sada k lepení veloduší
START Velosouprava - sada k lepení veloduší
Obrázek (1)
sada k lepení veloduší, včetně butylových - za studena
Více informací
33,9 Kč 28,0 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód201415VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení20

Sada k lepení veloduší, včetně butylových - za studena. Souprava obsahuje speciální lepidlo, záplaty různých rozměrů, ventilkovou hadičku a skelný papír.

Návod k použití:

Opravované místo na suché duši zdrsněte, naneste tenkou vrstvu lepidla a nechte zaschnout do slabé lepivosti. Po odstranění krycí fólie ze záplaty naneste lepidlo na duši a přiložte záplatu. Záplatu je nutno po celé ploše zatížit a nechat dokonale zaschnout. Souprava je vhodná na lepení duší vyrobených z butylového i přírodního kaučuku.

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Varování

Lepidlo obsahuje: ethyl-2-kyanakrylát.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Standardní věty o nebezepečnosti:

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obsah/obal dle pokynů výrobce nebo osoby oprávněné k nakládání s odpady.

Doplňující informace

EUH202  Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH208 Obsahuje methyl-methakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

START Velosouprava - sada k lepení velodušíSTART Velosouprava - sada k lepení veloduší
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení