Kontaktceys 30ml

Kontaktceys 30ml
Výprodej
Kontaktceys 30ml
Obrázek (1)
Kontaktceys Super Odolný je velmi pružné kontaktní chloroprenové lepidlo...
Více informací
55,3 Kč 45,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód007580VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení24
  • Super odolné
  • Kůže
  • Dřevo, guma, karton, kaučuk, plsť, kov

 

Kontaktceys Super Odolný je velmi pružné kontaktní chloroprenové lepidlo určené speciálně na kůži, kožešinu a gumu. Je to lepidlo, které zaručuje dlouhodobé spoje.

Super odolné
- Maximální odolnost lepení (80 kg/cm²)
- Odolává teplotě a vlhkosti (až do + 110 °C)
- Kůže, dřevo, guma, kaučuk, plast, kov, koberce, lino, karton, keramika, textil, plsť, korek... mezi sebou nebo s jinými materiály*.
*Není vhodné na zrcadla a polystyren.

Návod na použití: 1. Dobře očistit a usušit lepenou plochu 2. Aplikovat rovnoměrně tenkou vrstvu Kontaktceys na obě lepené plochy a spojit. Odlepit a nechat odvětrat několik minut (cca 5 min.), až se po dotyku prstem lepidla nevytváří vlákna 3. Spojit obě lepené plochy silným tlakem po dobu několika sekund a přesvědčit se, že došlo k perfektnímu slepení 4. Odstranit přebytky lepidla hadrem navlhčeným v univerzálním ředidle. Maximální odolnosti je dosaženo po 24 hodinách po aplikaci.

 

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.

Nebezpečí

Obsahuje : ethyl-acetát, kalafuna, Rosin, reakční směs: N, N'-ethylenbis(dekanamid),; N-(2-dekanamidoethyl)-12-hydroxyoktadekanamid,; N, N'-ethylenbis(12-hydroxyoktadekanamid),

Polymer of Phenol, Formaldehyde and t-Bu-phenol

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

EUH-věty

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).

P501 – Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

EUH208 - Obsahuje kalafuna. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje N, N'- ethylenbis(dekanamid). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Další věty : Nejíst.

Uzávěr s dětskou pojistkou : Nevztahuje se

Varování před nebezpečím při dotyku : Vztahuje se

 

Kontaktceys 30mlKontaktceys 30ml
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení