Airwick elektric 19ml Jemný satén a Měsiční lilie náplň

Airwick elektric 19ml Jemný satén a Měsiční lilie náplň
náplň Jemný satén a měsíční lilie
Více informací
103,8 Kč 85,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód001634VýrobceReckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.Počet ks v balení6

Náplň do elektrického osvěžovače vzduchu.

Balení: náhradní náplň Jemný satén a měsíční lilie 19 ml

 

VýrobceReckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

 

Varování

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Irrit. 2, H319 SkinSens.1,H317

Aquatic Chronic3, H412

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č.1272/2008 v aktuálním znění.

Standardní věty o nebezpečnosti

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně : Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Prevence : Nelze použít

Reakce : PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Nelze použít.

Skladování : Nelze použít

Odstraňování : Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Nebezpečné složky :

linalool

α-hexylcinnamaldehyd

Isoeugenol

Dodatečné údaje na štítku:

Obsahuje benzyl-salicylát, citral, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naftyl)ethan-1-on, d-limonen, 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, kumarin, 3-(4- isobutyl-2-methylfenyl) propanal, linalyl-acetát, 2-(3,5-dimethylhex-3-en-2-yloxy)-2-methylpropyl cyklopropankarboxylát, Citrus aurantium bergamia fruit oil, Citrus limon fruit oil, cinnamaldehyd,1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on. Může vyvolatalergickou reakci.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení