Krystal osvěžující olej modrý 750ml MR

Krystal osvěžující olej modrý 750ml MR
Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.
Více informací
130,7 Kč 108,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód201506VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení18

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.

- osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití
- postupné uvolňování parfemace z olejové báze
- jednoduchá aplikace
- nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení
- vůně, která se z vašich toalet neztratí

Návod k použití: Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.

 

VýrobceCORMEN s.r.o.

 

  

Signální slovo

Nebezpečí.

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Propan-2-ol, Alkoholy, C12-14, (sudé číslo) ethoxylovaný, Ethoxylovaný alkohol mastné kyseliny (> 5 - 20 EO).

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Doplňující informace na štítku

EUH208 - Obsahuje Benzyl-salicylát, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: 5 - < 15 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfémy, BENZYL SALICYLATE, LIMONENE, LINALOOL, AMYL CINNAMAL, CITRONELLOL, CITRAL, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení