LARRIN DEO vonný koncentrát 500ml MR Mountain

LARRIN DEO vonný koncentrát 500ml MR Mountain
LARRIN DEO vonný koncentrát 500ml MR Mountain
Obrázek 2 - LARRIN DEO vonný koncentrát 500ml MR Mountain
přípravek se svěží vůní k čištění a dezodorizaci čištěných a ošetřovaných prostor
Více informací
105,9 Kč 87,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001301VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Přípravek se svěží vůní, určen k dezodoraci čištěných a ošetřovaných prostor (WC, podlah, stěn), které nejsou často oplachovány vodou. Překrývá nepříjemné pachy.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti:  

Signální slovo: Nebezpečí

Klasifikace podle 1272/2008/ES:

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 3

H412 Škodlivý pro vodní oragnismy, s dlouhodobými účinky.

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

nevyžaduje se

Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi:

EUH208 Obsahuje limonene, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

Doplňující informace EUH 208

Obsahuje limonene, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: Alkoholy, C10-C12, ethoxylované

 

 

LARRIN DEO vonný koncentrát 500ml MR Mountain LARRIN DEO vonný koncentrát 500ml MR Mountain
Obrázek 2 - LARRIN DEO vonný koncentrát 500ml MR Mountain Obrázek 2 - LARRIN DEO vonný koncentrát 500ml MR Mountain
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení