CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Biolit Uni 007 sprej proti létajícímu a lezoucímu hmyzu 400ml

Biolit Uni 007 sprej proti létajícímu a lezoucímu hmyzu 400ml
Biolit Uni 007 sprej proti létajícímu a lezoucímu hmyzu 400ml
Obrázek 3
Obrázek 4
Sprej proti mouchám, komárům, švábům, mravencům a jinému létajícímu a lezoucímu hmyzu v domácnostech...
Více informací
111,7 Kč 92,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód201364VýrobceS.C.Johnson s.r.o.Počet ks v balení12

Vysoce účinný univerzální sprej proti mouchám, komárům, švábům, mravencům a  jinému létajícímu a lezoucímu hmyzu v domácnostech, používejte biocidy bezpečným způsobem, před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  • Účinný sprej proti létajícímu i lezoucímu hmyzu
  • Rychlý účinek
  • Zabíjí mouchy, komáry, šváby, mravence
  • Bez parfemace či zápachu

Návod k použití:
Před použitím důkladně protřepejte. Pro okamžité usmrcení stříkejte přímo na hmyz. Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na  místa předpokládaného výskytu a úkrytů hmyzu ze vzdálenosti asi 20 cm. Účinnost přípravku po zaschnutí zůstane zachována několik týdnů, pokud není povrch omyt nebo otřen.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

VýrobceS.C.Johnson s.r.o.

Nebezpečí

Účinné látky (BPR).

0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

Klasifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Aerosol Kategorie 1 Extrémně hořlavý aerosol.

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí Kategorie 2 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 

Standardní věty o nebezpečnosti

(H222) Extrémně hořlavý aerosol.

(H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

(H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

(P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

(P260) Nevdechujte aerosoly.

(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

(P501) Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Další označování

Používejte dle návodu.

Nestříkejte na osoby a zvířata.

Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí.

Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece.

Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária.

Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn.

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Další nebezpečnost : Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Aerosoly mohou způsobit podráždění dýchacích cest.

Používejte biocidy bezpečně!

Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a domácí zvířata. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Neaplikujte v blízkosti zvířat a zamezte přístupu do ošetřených prostor.

Biolit Uni 007 sprej proti létajícímu a lezoucímu hmyzu 400ml Biolit Uni 007 sprej proti létajícímu a lezoucímu hmyzu 400ml
Obrázek 3Obrázek 3
Obrázek 4Obrázek 4
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení