Bros kuličky proti molům 20ks, sáček

Bros kuličky proti molům 20ks, sáček
Kuličky proti molům účinně chrání oblečení ve skříních, zásuvkách a šatnách. Hubí dospělé šatní moly, jejich vajíčka a larvy. Každá kulička proti mol...
Více informací
49,1 Kč 40,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód207910VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení16

Kuličky proti molům účinně chrání oblečení ve skříních, zásuvkách a šatnách. Hubí dospělé šatní moli, jejich vajíčka a larvy. Každá kulička proti molům je umístěna v samostatném perforovaném sáčku, což usnadňuje a usnadňuje používání produktu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Bezpečnostní listTrue
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:

Skin Sens. 1, H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Eye Irrit. 2, H319Způsobuje vážné podráždění očí.

STOT SE 2, H371Může způsobit poškození orgánů(nervový systém).

Aquatic Acute 1, H400Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1; H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Varování

Věty popisující druhy rizik:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H371 Může způsobit poškození orgánů (nervový system).

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje geraniol, cineol, linalool, 4-terc-butylcyklohexylacetát, kumarin.

Doplňkové informace:

EUH208 Obsahuje Citronelol, R-(-)-karvon, 4-(4-metyl-3-pentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení