CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

CLEAMEN 311 WC 750ml, zásaditý na WC, keramiku a nerez

CLEAMEN 311 WC 750ml, zásaditý na WC, keramiku a nerez
Tekutý čisticí prostředek, který zanechá vaši toaletu zářivě bílou.
Více informací
68,0 Kč 56,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód218960VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení17

​Tekutý čisticí prostředek, který zanechá vaši toaletu zářivě bílou. Je určený k odstranění minerálních usazenin a vodního kamene z toaletních mís, pisoárů a bidetů. Je vhodný pro čištění veškerého nerezového a keramického vybavení na toaletách. Není vhodný pro ošetření ploch z hliníku a jiných kovů.

Prostředek aplikujte neředěný, přímo na vnitřní stěnu toaletní mísy a dle znečištění, nechte působit asi 20 min. Toaletu potom pročistěte štětkou včetně podvodní části a spláchněte.

Průměrné dávkování podle použití pisoárWC mísa1 dávka v ml2040

 

pH koncentrátu:  11,3

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

VýrobceCORMEN s.r.o.

Výstražné symboly: 

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti :

H290: Může být korozivní pro kovy.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky..

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234 Uchovávejte pouze v původním balení.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

EUH208 - Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chloru, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, LINALOOL, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

Obsahuje Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, Chlornan sodný, Hydroxid sodný, Aminy, C12-14 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxid.  

 

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 2; H411

Směs neobsahuje složky, které splňují kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) látky nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) látky v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. Směs a ani její složky nejsou v době vydání revize bezpečnostního listu uvedeny na Kandidátském seznamu (sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH) pro případné zahrnutí látek do přílohy XIV REACH. Směs neobsahuje složku, která byla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení