CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Domestos na vodní kámen 750ml Zero/Oceán

Domestos na vodní kámen 750ml Zero/Oceán
Zabíjí bakterie v toaletě. Působí i pod vodní hladinou. Gelový dezinfekční prostředek
Více informací
58,7 Kč 48,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001303VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení12

Domestos na vodní kámen v toaletě

Zabíjí bakterie v toaletě. Působí i pod vodní hladinou.

Gelový dezinfekční přípravek k odstraňování vodního kamene v toaletě. Udrží se a působí dlouho na svislém povrchu, dokonce i pod vodní hladinou.

Aplikujte dostatečné množství přípravku, abyste zničili všechen vodní kámen a zabili baktérie v něm žijící. Udrží se a působí dlouho na svislém povrchu, dokonce i pod vodní hladinou. Domestos Žádný vodní kámen má navíc uzávěr odolný proti otevření dětmi.

 

VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti :

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Všeobecně:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P234 Uchovávejte pouze v původním balení.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce:

P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Nebezpečné složky:

kyselina chlorovodíková 22 %

kyselina amidosírová

(Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Corr./Irrit. 1 H314

Met. Corr. 1 H290

Eye Dam./Irrit. 1 H318

Aquatic Chronic 3 H412

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Závěr/shrnutí

Látky obsažené ve směsi jsou biologicky odbouratelné.Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení