Bref Excellence Gel Color Aktiv+WC čistič 100% ochrana před nečistotami 700ml

Bref Excellence Gel Color Aktiv+WC čistič 100% ochrana před nečistotami 700ml
Výprodej
WC čistič Bref Color Aktiv Gel+ proti nečistotám se svěží levandulovou vůní
Více informací
78,0 Kč 64,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód218658VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení10

Color Aktiv Gel+ je perfektní pro vynikající, zářivé a svěží výsledky čištění. Čistič toalety odstraňuje vodní kámen, nečistoty a skvrny z okraje toalety a toaletní mísy. Jeho aktivní složení nabízí snadné a hygienické čištění toalety beze stop vodního kamene a nečistot, a navíc vaši toaletu provoní svěží levandulovou vůní.

  

VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.

 Symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní větou o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1 , H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Obsahuje: Kyselina mravenčí  

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení