Krystal WC modrý 750ml Mountain breeze

Krystal WC modrý 750ml Mountain breeze
Odstraňuje rez, vodní a močový kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot.
Více informací
54,5 Kč 45,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód201507VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení17

Odstraňuje rez, vodní a močový kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot. Umí působit nad i pod vodní hladinou a pod okrajem toalety. Zanechává vysoký lesk a díky své vůni je velmi oblíbený.

- nová příjemnější parfemace
- o 15% vyšší výkon díky nové kombinaci surovin
- vysoký lesk keramiky je samozřejmostí

Návod k použití: Aplikujte přímo na znečištěné plochy, nechte několik minut působit, vyčistěte štětkou nebo opláchněte proudem vody.


NOVÁ RECEPTURA
- s obsahem kyseliny chlorovodíkové
- působí NAD i POD vodní hladinou
- odstraní špínu i vodní kámen

NENÍ VHODNÝ NA NEREZ
 
 
VýrobceCORMEN s.r.o.
 
Nebezpečí
 

Doplňující informace na štítku

Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou vyžádány.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, parfémy, HEXYL CINNAMAL

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Alkoholy, C12-14 (sudé číslování), ethoxylovaný, Kyselina etidronová, Kyselina chlorovodíková, Octová kyselina.

Standardní věty o nebezpečnosti

H290  Může být korozivní pro kovy.

H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234  Uchovávejte pouze v původním balení.

P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331  PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501  Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení