Iron active premium 500ml MR

Iron active premium 500ml MR
Vysoce účinný čistič oken a skleněných ploch se speciálními přísadami pro zesílení čisticího efektu.
Více informací
52,8 Kč 43,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód003197VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, LiberecPočet ks v balení10

Vysoce účinný čistič oken a skleněných ploch se speciálními přísadami pro zesílení čisticího efektu. Výrobek je vhodné použít i k čištění zrcadel, skleněných částí nábytku a TV obrazovek. Účinkuje i za velmi nízkých teplot.

 

VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Složení:
<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % EDTA a její soli, <5 % Barvivo, parfémy.

Bezpečnostní upozornění:
 
GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Varování

Nebezpečné látky: ethanol

Obsah nebezpečných látek:

ethanol, propan-2-ol, amoniak, vodný roztok.

H226 Hořlavá kapalina a páry.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení