Osvěžovač vzduchu japonská zahrada 300ml

Obrázek
Wind spray osvěžovač vzduchu 300ml Japonská zahrada ...
Více informací
24,6 Kč 20,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001535VýrobceHLUBNA chemické výrobní družstvoPočet ks v balení12

Wind spray osvěžovač vzduchu 300ml Japonská zahrada

 

 

 

 

 

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ.

 

 

Standartní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosahu dětí.

P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy a jinými zdroji zapálení-Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P272 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P262 Zamezte styku s očima.

P305+P351 Při zasažení očí vypláchněte proudem vody.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

P501 Prázdnou nádobku odstraňte v rámci organizovaného sběru tříděného odpadu / FE/.

Další nebezpečnost

Používejte jen k určenému účelu v dobře větraných prostorách. Nestříkejte na lakované nebo barevné povrchy. Osoby s vysokou citlivostí na vonné látky by měli tento produkt používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nenahrazují správné hygienické návyky.

Směs není klasifikována jako nebezpečná pro lidské zdraví a životní prostředí. Směs nevyvolává narušení činnosti endokrinního systému /ED/.Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

VýrobceHLUBNA chemické výrobní družstvo
Popis