Bros sprej proti komárům a klíšťatům 90ml

Bros sprej proti komárům a klíšťatům 90ml
Bros - sprej proti komárům a klíšťatům 90 ml
Více informací
82,6 Kč 68,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001956VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Sprej efektivně odpuzuje komáry po dobu 4 h (včetně agresivních tropických komárů, ochrana proti těmto komárům je náročnější), klíšťata po dobu 4 h a muchničky po dobu 8 h.

Návod k použití:

Aplikujte na oblečení a místa náchylná ke kousnutí ze vzdálenosti 15 cm. Při nanášení na hlavu nejprve produkt nastříkejte na dlaně a následně naneste na hlavu.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 
Varování

 

 

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Bezpečnostní upozornění: Varování

  Varování

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:

Aerosol 2, H223 Hořlavý aerosol.

Aerosol 2, H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Věty popisující druhy rizik:

H223 Hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.Přípravek nesmí být aplikován na dlaně dětí mladších 12 let. Přípravek není určen pro použití u dětí mladších než 2 roky. Aplikujte jednou až dvakrát denně (u dospělých) a jednou denně u dětí ve věku 2 až 12 let. Dětem ve věku 2 až 12 let smí být tento biocidní přípravek aplikován na kůži obličeje, krku, předloktí, lýtek a chodidel jednou denně s tím, že zvysoka těla musí být chráněn vhodným oděvem.Doporučuje se, aby neošetřené části pokožky byly zakryty oděvem tak, aby se zamezilo přístupu bodavého hmyzu.

Nepřekračujte následující dobu aplikace za den (v sekundách): dospělí - 29 s, děti starší než 12 let - 11 s, děti ve věku 2 - 12 let - 5 s.

Neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku.

Nepoužívejte současně spolu s ostatními aplikací přípravku na kůži, jako jsou například opalovací krémy.

Zabraňte tomu, aby se přípravek dostal do očí nebo úst.

Po návratu dovnitř smyjte přípravek mýdlem a vodou.

Výrobek nepoškozuje přírodní tkaniny.

Nepoužívejte na syntetické nebo kožené materiály.

Neaplikujte na plastové, lakované nebo natření povrchy ani na hodinky.

Při aplikaci přípravku dbejte na to, aby bylo minimalizováno případné rozlití či odkapávání přípravku a / nebo minimalizován dopad sprejové mlhy na zem.

Nevdechujte aerosoly.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Uchovávejte na bezpečném místě.

Zabraňte kontaminaci nádobí, jídelních pomůcek a potravin.

Před použitím čtete přiložené pokyny.

První pomoc: Při vdechnutí postiženého odveďte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí přípravku do očí je nutné oči pečlivě a důkladně vypláchnout dostatečným množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo štítek na obalu přípravku. U citlivých osob může způsobit podráždění.

V případě podráždění omyjte kůži vodou a mýdlem.

Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402.

Nejsou známy jiné nežádoucí účinky než ty zjištěné při klasifikaci.Nevypouštějte do kanalizace.

Zabraňte pronikání chemických látek a použitých obalů do půdy, vodních nádrží a vodních toků.Nádoba není určena k opakovanému použití.

Uchovávejte v původním obalu a na dobře větraných místech.

Účinná složka: N,N-diethyl-3-methylbenzamid 15% (15 g/100 g).Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 
PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení