CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Bros závěs proti molům Levandule

Bros závěs proti molům Levandule
Účinně chrání oděvy, látky a kožichy před poškozením moly.
Více informací
36,5 Kč 30,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód001962VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení30

Věšák na hubení šatních molů ve všech fázích vývoje- likviduje vajíčka, larvy a dospělé jedince. Účinně chrání oblečení ve skříních, zásuvkách a šatnách proti ničení moly.

Návod k použití:

Odstraňte závěs z obalu a umístěte jej do skříně, šatníku nebo zásuvky. Jeden věšák ochrání až 1 m3 skříňového prostoru po dobu až  6 měsíců.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

 

 

 

Varování

 

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:

Skin Sens. 1, H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

STOT SE 2, H371 Může způsobit poškození orgánů (nervový systém).

Aquatic Acute 1, H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1, H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující druhy rizik:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H371 Může způsobit poškození orgánů (nervový systém).

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňkové informace:

EUH208 Obsahuje Citronellol, R-(-)-karvon, 4-(4-metyl-3-pentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde. Může vyvolat alergickou reakcji.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení