Coyote Glykosol rozmrazovač skel 300ml

Coyote Glykosol rozmrazovač skel 300ml
Přípravek sloužící k rozmrazování skel, světlometů a zámků motorových vozidel. Lze použít i preventivně.
Více informací
82,5 Kč 68,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód001360VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10

Přípravek sloužící k rozmrazování skel, světlometů a zámků motorových vozidel. Lze použít i preventivně.

 

Nebezpečí

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1

H222;H229

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

H319

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P260 - Nevdechujte aerosoly. P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

UFI: 9HF9-R54J-V20Y-VUFH

VýrobceAutoMax Group s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení