Coyote Silkal 93, 400ml

Coyote Silkal 93, 400ml
Ideální mazivo na ložiska, čepy, elektrická a startovací zařízení, zámky, jízdní kola, lyžařská vázání.
Více informací
183,3 Kč 151,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód201322VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10
Ideální mazivo na ložiska, čepy, elektrická a startovací zařízení, zámky, jízdní kola, lyžařská vázání. Ošetřuje těsnění dveří, hadice chladicího systému, gumové lišty. Dokonalý separátor při lisování a odlévání plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků. Vodoodpudivý.
 

Silkal 93 je fyziologicky nezávadný a k pokožce inertní silikonový olej s všestranným použitím. Je vhodný pro běžné i speciální mazání např. bowdenů, kluzných ložisek, lyžařských vázání, zámků a zámkových vložek, některých elektroinstalačních materiálů, závitů šroubů, částí šicích strojů, tkalcovských stavů, chemicky či tepelně namáhaných míchadel, obráběcích strojů a mnoha dalších. Používá se jako ideální separátor při lisování a odlévání plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků.

Silkal 93 účinně usnadňuje protahování drátů a kabelů. Oproti minerálním olejům neztrácí Silkal 93 své vynikající užitné vlastnosti ani při teplotách pod 0°C a nad 150°C, odolává oxidaci i při vyšších teplotách. Silkal 93 zanechává na ošetřeném povrchu jemný vodoodpudivý film dokonale chránící kožené, chromované, poniklované, plastové a další materiály před vlhkostí.

Silkal 93 obsahuje vysoké procento silikonu - 20% z celkového objemu.

FYZIKÁLNĺ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI silikonový olej

Forma : Kapalný.

Barva : Bezbarvý

Zápach : Characteristický zápach

Bod vzplanutí : > 300 °C (Cleveland Open Cup)

Bod tuhnutí: -50 °C

Výbušné vlastnosti : Ne

Měrná hmotnost : 0,97

Viskozita : 350 cSt (25°C).

Oxidační vlastnosti : Ne

Fyzikálně chemické parametry:

číslo kyselosti: 0,034 mg KOH/g

viskozita při 20°C: 0,3575 Pa.s

hustota při 20°C: 0,93-0975 g.cm-3

bod tuhnutí: pod –60°C

složení: methylsilikonový olej

!!! Nelze aplikovat na předměty s teplotou vyšší než +240 °C

 

VýrobceAutoMax Group s.r.o.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1 H222;H229

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky H336

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 H412

Nebezpečí

Obsahuje : Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu (celkový obsah aromatických uhlovodíků <0,01%)

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 - Zamezte vdechování aerosolů.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou/mýdlem.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 - Odstraňe obsah a obal jako nebezpečý odpad.

UFI : AKCE-D5C9-R20S-K63G

Směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky a směsi PBT nebo vPvB

Neobsahuje látky PBT/vPvB ≥ 0,1% hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní

systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v

přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení