Coyote čistič motorů 500ml MR

Coyote čistič motorů MR 500ml
Vysoce účinný přípravek, určený k čištění motorů automobilů a dalších strojních součástí.
Více informací
107 Kč 88,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201321VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení12

Vysoce účinný přípravek, určený k čištění motorů automobilů a dalších strojních součástí. Připravek se nanáší pomocí mechanického rozprašovače na čištěná místa, nechá se 5 až 10 min. působit a poté se čištěná místa spláchnou proudem čisté vody.

 

 

 

 

 

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : GHS05 Signální slovo (CLP) : Nebezpečí Nebezpečné obsažené látky : Hydroxid sodný Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P260 - Nevdechujte páry/aerosoly. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 - Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

VýrobceAutoMax Group s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení