CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Coyote čistič motorů 500ml MR

Coyote čistič motorů 500ml MR
Vysoce účinný přípravek, určený k čištění motorů automobilů a dalších strojních součástí.
Více informací
107,0 Kč 88,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201321VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení12

Vysoce účinný přípravek, určený k čištění motorů automobilů a dalších strojních součástí. Připravek se nanáší pomocí mechanického rozprašovače na čištěná místa, nechá se 5 až 10 min. působit a poté se čištěná místa spláchnou proudem čisté vody.

 

 

VýrobceAutoMax Group s.r.o.

 Nebezpečí

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, podkategorie 1B  H314

Obsahuje:

Hydroxid sodný

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

P260 - Nevdechujte páry, aerosoly.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P310 - Okamžitě volejte lékaře.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou .

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

UFI: D803-G03J-600A-62ET

Jiná nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace

Směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky a směsi PBT nebo vPvB. Označení jako detergent: Obsahuje 5% nebo více, avšak méně než 15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% EDTA a její soli.

Neobsahuje látky PBT/vPvB ≥ 0,1% hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení