Coyote odstraňovač asfaltu 300ml

Coyote odstraňovač asfaltu 300ml
Dokonale odstraňuje znečištění karoserie od asfaltu, živic, dehtů, olejů apod. Odstraňuje lepidlo po samolepkách.
Více informací
135,9 Kč 112,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001768VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10

Dokonale odstraňuje znečištění karoserie od asfaltu, živic, dehtů, olejů apod. Odstraňuje lepidlo po samolepkách.

 

  Nebezpečí

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1 H222;H229

Akutní toxicita (inhalační:prach,mlha)  Kategorie 4 H332

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2  H315

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 H319

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky H336 

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 H412

Signální slovo (CLP) : Nebezpečí

Obsahuje : Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu; 2-butoxyethan-1-ol;

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 - Nevdechujte prach nebo mlhu.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím ruce vodou a mýdlem.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

Označení jako detergent : Obsahuje 30% a více alifatické uhlovodíky.

UFI : 5K5E-H09N-6000-UXSS

 

VýrobceAutoMax Group s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení