HYDROXID SODNÝ 1kg

Hydroxid sodný 1kg
odstraňuje veškeré organické nečistoty, zabraňuje zápachu, např.čištění sifonů
Více informací
126 Kč 104 Kč bez DPH
Skladem
Kód202098VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení8

Použití pro různé technické účely, např. čištění sifonů. Odstraňuje veškeré organické nečistoty a díky tomu zabrání nepříjemnému zápachu, který z odpadu vychází.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky označení Hydroxid sodný ES 215-185-5 Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach/dým. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P308+P310 PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení