HYDROXID SODNÝ mikrogranule 1kg

HYDROXID SODNÝ mikrogranule 1kg
Hydroxid sodný mikrogranule 1 kg Hydroxid sodný je chemická základní surovina pro obecně známé použití.
Více informací
76,2 Kč 63,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód001661Výrobcede Miclén Trading, s.r.o.Počet ks v balení12

Hydroxid sodný je chemická základní surovina pro obecně známé použití. Jeho účinnost nejvíce oceníte v sifonech umyvadel, dřezů, van, sprchových koutech, pisoárech, bidetech, toaletách, domovních kanálech a v různých potrubích. Dokonale z nich odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, tuky, toaletní papír, vatu a také nepříjemné pachy. Mikroperličky se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny. Nelze používat na hliníkové potrubí!

Doporučené dávkování: Pro dosažení co nejúčinnějšího efektu doporučujeme vsypat 2-3 vnitřní uzávěry (60-90 g) hydroxidu sodného a zalít 0,5-1l vroucí vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. V případě, že aplikace nedosáhne správného efektu, doporučujeme celý postup opakovat. Po každém použití obal pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr řádně utažen! Nebezpečí! obsahuje hydroxid sodný,

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/rozprášenou tekutiny.

 

Výrobcede Miclén Trading, s.r.o.

Signální slovo: Nebezpečí

 

V souladu s nařízením EU č. 1272/2008:

Skin Corr. 1A H314

Eye Dam. 1 H318

Met. Corr. 1 H290

 

Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H290 Může být korozivní pro kovy.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P405 Skladujte uzamčené.

P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte lékaře

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Další nebezpečnost

Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006.

Další informace

Nesmí být používán v dosahu zdrojů zapálení

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení