CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Mr. Mattes čistič odpadů 500g

Mr. Mattes čistič odpadů 500g
Prostředek čistí sifony umyvadel, van, výlevky, WC, kanalizační potrubí.
Více informací
105,1 Kč 86,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód001421VýrobceMATTES Corp. s.r.o.Počet ks v balení6

Zajistí bez námahy průchodnost odpadních trubek. Prostředek čistí sifony umyvadel, van, výlevky, WC, kanalizační potrubí. Rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, vatu. Pro použití se studenou vodou.

 

VýrobceMATTES Corp. s.r.o.

Výstražné symboly nebezpečnosti

GHS05

Signální slovo Nebezpečí

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Produkt je klasifikován jako nebezpečný podle nařizeni CLP.

Met. Corr.1 H290 Může byt korozivni pro kovy.

Skin Corr. 1A H314 Způsobuje těžké poleptani kůže a poškozeni oči.

Eye Dam. 1 H318 Způsobuje važné poškozeni oči.


Nebezpečné komponenty k etiketování: hydroxid sodný

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutna lekařska pomoc, mějte po ruce obal nebo štitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah děti.

P280 Použivejte ochranne rukavice/ochranny oděv/ochranne bryle/obličejovy štit.

P301+P330+P331 PŘI POŽITI: Vyplachněte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽI (nebo s vlasy): Veškere kontaminovane časti oděvu okamžitě

svlekněte. Oplachněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktni čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachovani.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKE INFORMAČNI STŘEDISKO/lekaře.

P405 Skladujte uzamčene

P501 Odstraňte obsah/obal předanim osobě opravněne k likvidaci odpadů nebo na mistě určenem obci.

Další údaje:

Etiketa na obalu pro spotřebitele musi obsahovat udaj o obsahu složek podle přilohy VIIA Nařizeni ES č.648/2004 o detergentech.

Produkt obsahuje: Prekurzory vybušnin podlehajici oznamovani podezřelych transakci, zmizeni a odcizeni dle Nařizeni (EU) 2019/1148, članku 9.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení