HYDROXID SODNÝ čistič odpadů 1kg (studená voda)

HYDROXID SODNÝ čistič odpadů 1kg (studená voda)
Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg Hydroxid sodný je základní chemická surovina pro obecně známé použití.
Více informací
71,1 Kč 58,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód001369VýrobceLABAR s.r.o.Počet ks v balení8

Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg

Hydroxid sodný je základní chemická surovina pro obecně známé použití.Hydroxid sodný se používá k čištění kotlů, potrubí a odpadů, při bělení a barvení textilií a k přípravě odmašťovacích lázní.

 

Signální slovo: Nebezpečí

GHS05

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Bezpečnostní pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

 

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

P405 Skladujte uzamčené.

 

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

 

VýrobceLABAR s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení