Mr. Mattes čistič odpadů 250g

Mr. Mattes čistič odpadů 250g
Zajistí bez námahy průchodnost odpadních trubek. Prostředek čistí sifony umyvadel, van, výlevky, WC, kanalizační potrubí. Rozpouští kuchyňské odpady,...
Více informací
59,8 Kč 49,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001757VýrobceMATTES Corp. s.r.o.Počet ks v balení12

Zajistí bez námahy průchodnost odpadních trubek. Prostředek čistí sifony umyvadel, van, výlevky, WC, kanalizační potrubí. Rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, vatu. Pro použití se studenou vodou.

 

 

Výstražné symboly nebezpečnosti

GHS05

Signální slovo Nebezpečí


Nebezpečné komponenty k etiketování: hydroxid sodný

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutna lekařska pomoc, mějte po ruce obal nebo štitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah děti.

P280 Použivejte ochranne rukavice/ochranny oděv/ochranne bryle/obličejovy štit.

P301+P330+P331 PŘI POŽITI: Vyplachněte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽI (nebo s vlasy): Veškere kontaminovane časti oděvu okamžitě

svlekněte. Oplachněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktni čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachovani.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKE INFORMAČNI STŘEDISKO/lekaře.

P405 Skladujte uzamčene

P501 Odstraňte obsah/obal předanim osobě opravněne k likvidaci odpadů nebo na mistě určenem obci.

 

VýrobceMATTES Corp. s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení