Mr. Mattes čistič odpadů 250g

Mr. Mattes čistič odpadů 250g
Zajistí bez námahy průchodnost odpadních trubek. Prostředek čistí sifony umyvadel, van, výlevky, WC, kanalizační potrubí. Rozpouští kuchyňské odpady,...
Více informací
47,4 Kč 39,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód001757VýrobceMATTES Corp. s.r.o.Počet ks v balení12

Zajistí bez námahy průchodnost odpadních trubek. Prostředek čistí sifony umyvadel, van, výlevky, WC, kanalizační potrubí. Rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, vatu. Pro použití se studenou vodou.

 

 

 

 

 

 

 

Výstražné symboly nebezpečnosti

GHS05
· Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
hydroxid sodný
· Standardní věty o nebezpečnosti
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí. · Další údaje: Etiketa na obalu pro spotřebitele musí obsahovat údaj o obsahu složek podle přílohy VIIA Nařízení ES č.648/2004 o detergentech.

VýrobceMATTES Corp. s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení