SIDOLUX PROFESSIONAL gelový čistič odpadů a potrubí 1l

SIDOLUX PROFESSIONAL gelový čistič odpadů a potrubí 1l
Sidolux professional gelový čistič odpadů a potrubí 1 L.
Více informací
84,6 Kč 69,9 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód207049VýrobceLAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.Počet ks v balení9

Sidolux professional pro odstranění usazenin, vlasů, tuků a jiných nečisot, který je určen k přímé aplikaci do odpadního potrubí.

Prostředek Sidolux professional čistič odpadů a potrubí účinně odstraňuje usazené nečistoty v odpadech, potrubí a odtokových kanálech. Efektivně rozpouští organické nečistoty, jako jsou zbytky jídla, mastnotu, vlasy a papír. Díky své gelové konzistenci proniká i skrz nečistoty blokující odpad.

Aplikace: propláchněte odpadní potrubí horkou vodou a aplikujte 100ml přípravku přímo do odpadu. Nechte působit 60minut a propláchněte teplou vodou. Po oplachu očištěte také plochu okolo odpadu, aby nikde na povrchu nezůstaly zbytky přípravku.

 

Nebezpečí

 

VýrobceLAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Nebezpečné látky uváděné na obalu výrobku podle čl. 18 odst. 3B) nařízení (ES) č. 1272/2008:

chlornan sodný, obsah aktivního chloru 10 - 20 %

N,N-demthyltetradecylamin-(N-oxid)

hydroxid sodný

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č.1272/2008

Výrobek je klasifikovaný jako nebezpečný podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).

Skin Corr.1                            H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Eye Dam. 1                           H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Aquatic Acute1                      H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.


Aquatic Chronic 3H412 Škodlivý pro vodní organismy,s dlouhodobými účinky.

Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

Uchovávejte mimo dosah dětí

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

Odstraňte obsah/obal do kontejneru v souladu s legislativou o nebezpečném odpadu nebo obalech a odpadech v obalech.

Další údaje:

EUH301 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení