Sifo 100g čistič sifonů

Sifo 100g čistič sifonů
Čistič sifonů čistí sifon, odtok umyvadla, výlevku, odtok vany rozpouští kuchyňský odpad, mastnou usazeninu a vlasy zachycené v sifonu
Více informací
38,5 Kč 31,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód201387VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení20
  • čistič sifonů
  • čistí sifon, odtok umyvadla, výlevku, odtok vany 
  • rozpouští kuchyňský odpad, mastnou usazeninu a vlasy zachycené v sifonu

Složení:

hydroxid sodný (ES 215-185-5).

SIFO čistič sifonů je určen na čištění sifonů, umyvadel, výlevek, van, WC a kuchyňských dřezů. Rozpouští kuchyňské odpady, mastné usazeniny, vlasy.

Návod na použití:

do sifonu nasypte 50 - 100 g přípravku SIFO a zalijte 1/2 l vroucí vody. Nechte působit 30 minut a spláchněte větším množstvím vody. Při silnějším znečištění postup opakujte. Nepoužívejte na potrubí z hliníku, zinku nebo jejich slitin.

Upozornění:

rozpouštění přípravku SIFO je provázeno bouřlivou reakcí, proto důkladně chraňte ruce a obličej před poleptáním.

 

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

 

Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Klasifikace látky podle nařízení 1272/2008 (ES) (CLP):

Korozivní pro kovy kat. 1 (Met. Corr. 1), H290

Žíravé pro kůži 1A, (Skin Corr. 1A), H314.

Bezpečnostní pokyny:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte prach.

Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Skladujte uzamčené.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujt

Skladujte uzamčené.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: hydroxid sodný (ES 215-185-5).

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití. Pokyny pro první pomoc.

UFI: Neuvádí se.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení