HYDROXID SODNÝ čistič odpadů 500g

HYDROXID SODNÝ čistič odpadů 500g
Základní chemická surovina, je to hydroskopická látka.
Více informací
64,4 Kč 53,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód001341VýrobceLABAR s.r.o.Počet ks v balení8
Základní chemická surovina, je to hydroskopická látka. Ze vzduchu pohlcuje oxid uhličitý. Snadno se rozpouští ve vodě a etanolu. Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla. Roztok reaguje silně alkalicky.
 
Použití: bělení a barvení textilií, k přípravě odmašťovacích lázní, k čištění kotlů, potrubí a odpadů
 
Dávkování: řídí se příslušným pracovním postupem
 
Bezpečnost: je žíravinou ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých. Při poleptání okamžitě omývejte napadené místo pokožky proudem studené vody a následně neutralizujte poleptané místo slabou kyselinou (zředěný ocet nebo kyselina citronová). Při zasažení očí se nesmí nikdy neutralizovat, pouze neustále vymývat vodou. Pokud se jedná o poleptání většího rozsahu, zasažení očí či přetrvávající zdravotní potíže, navštivte ihned lékaře.
 
 
VýrobceLABAR s.r.o.
Piktogram označující nebezpečí:
GHS05
Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné látky uváděné na obalu výrobku: hydroxid sodný

Údaje o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení