CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Servošampon Rapid 750g

Servošampon Rapid 750g
Silný koncentrovaný sypký přípravek se používá pro strojní i ruční mytí.
Více informací
134,2 Kč 110,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód001611VýrobceFILSON s.r.o.Počet ks v balení12

Silný koncentrovaný sypký přípravek se používá pro strojní i ruční mytí šasi, motorů, karoserií motorových vozidel, plachet nákladních aut, čištění garážových prostor a dlažeb.

 

VýrobceFILSON s.r.o.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Chemická charakteristika

Neiontové povrchově aktivní látky: 5-15 hm.%. Aniontové povrchově aktivní látky: <5 hm.%, Fosforečnany: >30 hm.%. Obsahuje parfém. Obsahuje Limonene (CAS: 5989-27-5).

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení