AVA MAX na sprchové kouty 500ml MR

AVA MAX na sprchové kouty 500ml MR
AVA MAX na sprchové kouty 500ml MR
Obrázek (1)
 Ava Max čistič na sprchové kouty rozprašovač 500 ml Používá se k čištění hladkých a matných povrchů skel sprchových koutů, je vhodný i na koupelnové...
Více informací
65,2 Kč 53,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód001157VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení12

Používá se k čištění hladkých a matných povrchů skel sprchových koutů, je vhodný i na koupelnové obklady. Snadněji odvádí vodu a nezanechává stopy po vodním kameni.

Usnadní vám práci při údržbě sprchového koutu či vanové zástěny. Nejen že dokonale odstraní usazený vodní kámen, ale jeho silikonová složka zároveň zabrání jeho tvorbě ve formě zaschlých kapek na povrchu zástěny.

Návod k použití:
Přípravek nastříkejte na čištěný povrch, houbičkou rovnoměrně rozetřete po celé ploše a nechte působit 1-2 minuty, důkladně opláchněte vodou. Aplikujte jednou za dva týdny s ohledem na  četnost použití sprchového koutu. Před použitím mírně protřepejte.

Složení:
Méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, d-Limonene, Linalool, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

 
 
 
VýrobceHLUBNA výrobní družstvo
Bezpečnostní upozornění
 

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) (3:1)

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Složky směsi k uvedení na etiketě:

Žádné

Doplňující údaje: EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňující informace na štítku Složky podle 648/2004/EC: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone

Ošetřený předmět obsahuje CMIT/MIT (3:1): konzervanty pro produkty v průběhu skladování.

 

Návod k použití: Přípravek nastříkejte na čištěný povrch, houbičkou rovnoměrně rozetřete po celé ploše a nechte působit 1-2 minuty, důkladně opláchněte vodou. Aplikujte jednou za dva týdny s ohledem na četnost použití sprchověho koutu. Před použitím mírně protřepejte. Varování: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Datum výroby (V) a datum spotřeby (S) jsou uvedeny na výrobku.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti;  kódy standardních vět o nebezpečnosti

Flam. Liq. 3;                                          H226

Eye Irrit. 2;                                            H319

 

AVA MAX na sprchové kouty 500ml MRAVA MAX na sprchové kouty 500ml MR
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení