Dr. House čistič na koupelny 500ml MR

Dr. House čistič na koupelny 500ml MR
Dr. House čistič koupelen s rozprašovačem...
Více informací
63,0 Kč 52,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód201384VýrobceVENTO BOHEMIA spol. s r.o.Počet ks v balení15

Dr. House čistič koupelen s rozprašovačem. Ideální k odstraňování silného znečištění, vodního kamene a skvrn od vody a mýdla ze všech omyvatelných koupelnových a sanitárních povrchů

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceVENTO BOHEMIA spol. s r.o.

Výstražný symbol:

GHS07 GHS07 - Žíravost
Signální slovo: Varování
 
Označení na štítku pro širokou veřejnost podle nařízení Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech:

- méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, parfém (LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, D-LIMONENE).

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla

P280 Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňující informace na štítku:

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávající narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605

Klasifikace směsi podle nařízení( ES) č.1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit.2, H319

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006(REACH), v platném znění.PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení