CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

CLEAMEN 300/400 sanitární, každodenní 1l

CLEAMEN 300/400 sanitární, každodenní 1l
Prostředek určený pro denní úklid sanitárních a umývárenských prostor.
Více informací
221,8 Kč 183,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód203079VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení12
Prostředek určený pro denní úklid sanitárních a umývárenských prostor. Odstraňuje nečistoty, skvrny a povlaky od vodního kamene i ostatní běžné nečistoty a minerální usazeniny.
 
Používá se ve velmi malé koncentraci viz. tabulka. Pomocí rozprašovače se nanáší na toaletní mísy, pisoáry, keramické obklady, vodovodní baterie, sprchové kouty a ostatní zařizovací předměty. Je vhodný i na mopování podlah odolných kyselinám. Tímto prostředkem lze čistit i vnitřní části toaletních mís a pisoárů. Přípravek má příjemnou dlouho zanechávající vůni.
 
K dávkování malých dávek je možno využít dávkovací pumpičku s dávkou 2 ml, nebo dávkovací uzávěr ze sady Cleamen. 
 
pH koncentrátu:  1

Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
 
 
VýrobceCORMEN s.r.o.
 Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: ≥ 5 - < 15 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % fosfonáty, parfémy, BENZYL ALCOHOL, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Alkoholy, C10-12, ethoxylovaný propoxylovaný, Kyselina etidronová, Alkoholy, C12-14 (sudé číslování), ethoxylovaný, D-Glukopyranóza, oligomery, C10-16 (sudé číslování) alkyl glykosidy.

Směs, kromě složek uvedených v pododdíle 3.2.1., dále obsahuje benzylalkohol CAS: 100-51-6 (c < 0,11 hm. %), což je látka, která má limity v pracovním prostředí v ČR.

 

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1; H314

Eye Dam. 1; H318

Směs neobsahuje složky, které splňují kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) látky nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) látky v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. Směs a ani její složky nejsou v době vydání revize bezpečnostního listu uvedeny na Kandidátském seznamu (sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH) pro případné zahrnutí látek do přílohy XIV REACH. Směs neobsahuje složku, která byla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení