CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

PULIRAPID aceto 750ml na rez a vodní kámen

PULIRAPID aceto 750ml na rez a vodní kámen
PULIRAPID aceto 750ml na rez a vodní kámen
Obrázek (1)
Pulirapid 750 ml Aceto obsahuje nejen účinné kyseliny, které odstraní veškerou špínu, ale i přírodní ocet, který zanechá čištěný povrch třpytivý a el...
Více informací
73,7 Kč 60,9 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód201689VýrobceMADEL CZ, spol. s r.o.Počet ks v balení16

PULIRAPID S PŘÍRODNÍM OCTEM - legendární čistič pro kuchyně a koupelny. Snadno se vypořádá s vodním kamenem, rzí, zbytky mýdla i dalšími nečistotami. Kromě účinných kyselin obsahuje i přírodní ocet, díky kterému zůstane povrch i nadále třpytivý. Zneškodňuje nežádoucí pachy a čistí do vysokého lesku bez poškrábání nerezové dřezy, kohoutky, keramické obklady, dlažby, vany, umyvadla apod.

Přípravek v jednom kroku vyčistí účinně povrchy a zároveň je vyleští a dodá tak vaší koupelně či kuchyni exkluzivní vzhled.

Pulirapid s přírodním octem lze použít na nerezové dřezy a vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety, podlahy, dlaždičky, keramiku, příbory, sklenice, jídelní soupravy, zvláště znečištěné nerezové části praček, myček, napařovacích žehliček, konvic na čaj, kávovaru apod.

Nepoužívá se na mramor, žulu a přírodní kameny, barevné lamináty, hydromasážní vany, teplé povrchy a předměty. Na čištění barevné keramiky a smaltových van doporučujeme vyzkoušet odolnost materiálu na malé ploše.

Použití: Neředěný přípravek nalijte a nechte působit několik minut. Následně jej dobře opláchněte.

OBJEM: 750 ml

VýrobceMADEL CZ, spol. s r.o.

NEBEZPEČÍ

 

Věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P321 Odborné ošetření (viz pokyny na štítku).

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy. Zvláštní ustanovení:

PACK1 Obal musí být opatřen bezpečnostním zámkem pro děti.

PACK2 Obal musí mít hmatové označení nebezpečnosti pro nevidomé.

Obsahuje

Undekanol, větvený a lineární, ethoxylovaný propoxylovaný (#) kyselina fosforečná

Prohlášení o složkách Reg (CE) 648/2004:

méně než 5 %: fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky

Další složky: parfémy

Zvláštní ustanovení podle přílohy XVII nařízení REACH a následných změn: Žádné

Doplňující informace na štítku podle nařízení Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech:

méně než 5 %: fosfonáty, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

Kritéria nařízení ES 1272/2008 (CLP):

Nebezpečí, Skin Corr. 1A, Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí.

Nebezpečí, Eye Dam. 1, Způsobuje vážné poškození očí.

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí: Žádné další nebezpečí

 

PULIRAPID aceto 750ml na rez a vodní kámenPULIRAPID aceto 750ml na rez a vodní kámen
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení