LARRIN na rez a vodní kámen 500ml Borovice

LARRIN na rez a vodní kámen 500ml Borovice
odstraňuje rez, vodní kámen, vápenné a mýdlové usazeniny, velká účinnost, vysoký lesk
Více informací
83,6 Kč 69,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód001548VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Extra silný tekutý čistící prostředek s intezivní vůní borovice. Odstraňuje i zdánlivě neodstranitelní zbytky rzi a vodního kamene. Speciální receptura zajišťuje účinnost i v případech, kde běžné přípravky selhávají. Vyčistí i dlouhodobě usazenou špínu. Doporučujeme pro oblasti s tvrdou vodou.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

Signální slovo: Nebezpečí

Obsahuje:

sekundární alkansulfonát, sodná sůl; mastný alkohol ethoxylovaný 

Klasifikace podle 1272/2008/ES:

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2

H315 Dráždí kůži.

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

nevyžaduje se

Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Jiná povinná označení:

nevyžaduje se

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení